Kalmias latifolia hybrydes

Photos Fleurolex (www.rhododendron.be)

Fin

Kalmia latifolia Mitternacht

Kalmia latifolia Moyland

Kalmia latifolia Nancy

Kalmia Latifolia Nani

Kalmia latifolia Olympic Fire

Kalmia latifolia

Kalmia latifolia Ostbo Red

Kalmia latifolia Peppermint

Kalmia latifolia Pink Charm

Kalmia latifolia Pinwheel

Kalmia latifolia Olympic Wedding

Kalmia latifolia Richard Jaynes

Kalmia latifolia Snowdrift