Kalmias latifolia hybrydes

Photos Fleurolex (www.rhododendron.be)

suivant

Kalmia Latifolia Bandeau

Kalmia latifolia Bay State

Kalmia latifolia Big Boy

Kalmia latifolia Bridesmaid

Kalmia latifolia Bullseye

Kalmia latifolia Carousel

Kalmia latifolia Corona

Kalmia latifolia Elf

Kalmia latifolia Freckles

Kalmia latifolia Galaxy

Kalmia latifolia Ginkona

Kalmia Latifolia Hearts Desire

Kalmia latifolia Kaleidoscope

Kalmia Latifolia Little Linda

Kalmia latifolia Minuet